ไม้กางเขนแบบต่างๆ

posted on 27 Aug 2010 15:15 by dark-kanita

 

            Anchor Cross

           กางเขนสมอเรือ


ถ้าเราทำส่วนบนของสมอเรือให้เป็นรูปกางเขน

 เราก็จะได้รูปกางเขนสมอเรือ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังที่คริสตชน

มีต่อพระคริสตเจ้า และความเชื่ออันมั่นคงดุจสมอเรือที่คุ้มครองบรรดาคริสตชน

ในยามที่ผจญกับพายุแห่งวิบากกรรมในชีวิตประจำวัน

โดยสัญลักษณ์นี้สืบเนื่องจากจดหมายจากนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู 6:19 “เรามีความหวังนี้เป็นดังสมอเรือที่มั่นคงปลอดภัยสำหรับชีวิต ความหวังดังกล่าว ผ่านม่านเข้าไปถึงห้องภายในพระวิหาร”

BETHLEHEM STAR CROSS WITH FLAMES

ดาวกางเขนเปลวไฟแห่งเบธเลแฮม


กางเขนนี้ คือดาวที่สำแดงถึงพระบังเกิดของพระคริสตเจ้าที่เบธเลแฮม

และส่วนล่างของรัศมีดาวได้ถูกยืดให้ยาวออกเป็นรูปกางเขนเพื่อ

เป็นสัญลักษณ์ถึงกางเขนที่พระคริสตเจ้าได้ทรงสิ้นพระชนม์

 และในขณะเดียวกันเปลวไฟทั้งสี่ที่ล้อมรอบดาวกางเขนนี้เป็น

สัญลักษณ์แห่งเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นที่แยกไปอยู่

ที่เหนือศีรษะของอัครสาวกในวันเปนเตกอสเต

 

 

BUDDED CROSS

กางเขนดอกตูม


เป็นสัญลักษณ์ของเยาวชนชาวคริสต์ที่เปรียบเสมือนดอก

ไม้ที่กำลังตูม ส่วนกางเขนดอกไม้ (Cross
Fleuree) ซึ่งมีดอกบานเต็มที่แล้ว เป็นสัญลักษณ์ของคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว

 มักใช้ปักบนยอดธงของคริสตชน

 

 

 

 

 

CALVARY CROSS

กางเขนแห่งเขากัลวารีโอ


บางครั้งก็เรียกว่า กางเขนขั้นบันได (Graded Cross )

โดยบันไดทั้งสามขั้นหมายถึงความเชื่อ ความไว้ใจ และความรัก

ตามลำดับจากบนมาล่าง (ดู 1 คร.13:13)

 

CELTIC CROSS, CROSS OF IONA

กางเขนแห่งชาวเชลท์


หรือบางครั้งเรียกว่ากางเขนแห่งเกาะไอโอนา เริ่มใช้ตั้งแต่ยุคแรก ๆ

 แห่งคริสตศาสนา โดยเชื่อกันว่า ท่านโคลัมบา

ได้นำกางเขนแบบนี้จากประเทศไอร์แลนด์ไปยังเกาะไอโอนา

 ในศตวรรษที่หก วงกลมในที่นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งนิรันดรภาพ 

 

 CROSS AND CROWN

กางเขนและมงกุฎ


เป็นสัญลักษณ์แห่งรางวัลที่บรรดาสัตบุรุษผู้ที่เชื่อในพระผู้ไถ่

ที่ถูกตรึงกางเขนจะได้รับในชีวิตหลังความตาย

“จงซื่อสัตย์จนถึงวันตายเถิด และเราจะให้มงกุฎแห่งชีวิตแก่ท่าน”

 (วิวรณ์ 2:10 )

CROSS AND TRIANGLE

กางเขนและสามเหลี่ยม


เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการปักอาภรณ์ที่ใช้ในพระศาสนจักร

โดยกางเขนที่ซ้อนกับสามเหลี่ยมหมายความว่า

พระคริสตเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระตรีเอกภาพ

 

CROSS CROSSLET, HOLY CROSS, GERMAN CROSS

ไม้กางเขนที่ทั้งสี่ด้านทำเป็นรูปไม้กางเขนขนาดเล็ก


กางเขนลาตินสี่อันที่มาเชื่อมกันที่ฐาน เป็นสัญลักษณ์ถึงการ

ที่คริสตศาสนาได้เผยแผ่ไปทั่วสี่มุมโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานมิชชันนารี่

 

CROSS FITCHEE

กางเขนปลายแหลม


หมายถึงกางเขนทุกแบบที่เหลาปลายด้านล่างให้แหลม

ซึ่งใช้โดยนักรบครูเสดเพื่อความสะดวกในการ

ปักกางเขนลงบนดินในขณะที่ทำการสวดภาวนา

 

 

CROSS OF LORRAINE

กางเขนแห่งแค้วนลอร์เรน


กางเขนแห่งแค้วนลอร์เรน เป็นกางเขนประจำแคว้น

 โดยประกอบด้วยเส้นแนวตั้งที่มีเส้นแนวนอนสองเส้นตัดอยู่

โดยเส้นแนวนอนทั้งสองเส้นมีระยะห่างจากด้านบนและด้านล่างเท่ากัน

ในรูปแบบที่ใช้ในยุคก่อน เส้นแนวนอนทั้งสองเส้นมีความยาวเท่าก้น

 

 

CROSS OF TRIUMPH, CROSS OF VICTORY,

CROSS OF CONQUEST

กางเขนแห่งชัยชนะ


เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของพระวรสารทั่วโลก

วงกลมหมายถึงโลก ภายในวงกลมแบ่งออกเป็นสามส่วน

หมายถึงทวีปเอเซีย, อาฟริกา และยุโรป กางเขนที่ปักอยู่เหนือโลก

เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะแห่งจิตวิญญาณเหนือโลกแห่งวัตถุนิยม

 

 

CROSS PATTEE, CRUX FORMEE, IRON CROSS

ไม้กางเขนที่มีด้ามที่ไขว้กันนั้นยาวเท่ากัน


คล้ายกับกางเขนมัลทีส (the Maltese Cross)

เป็นรูปแบบกางเขนที่สวยงามและเป็นที่นิยมใช้ในการประดับประดา

 

และมีอีกมากมายให้ศึกษาคะ

เชิญที่เวปนี้คะ

http://www.belongtothetruth.com/Holy/cross06.htm